Nêu gương, làm gương, nhiệt huyết và truyền lửa cải cách

10/05/2024 08:28

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến chỉ số PCI, vì đó chính là thước đo, là cơ sở, động lực để đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế của chính quyền cấp tỉnh từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp.

Cải cách hành chính mệnh lệnh từ trái tim

Trong các Báo cáo đánh giá chỉ số PCI, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ ra: Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu là nhờ có nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính (CCHC). Đó là sự thành công của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA Quảng Ninh); của việc xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở cấp xã tiếp tục được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, là yếu tố then chốt tác động tích cực và thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đến nay, tỉnh đang ngày càng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh, giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện trên cả 06 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đến nay, hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh được xây dựng, áp dụng Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến huyện được thành lập với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và trang bị đầy đủ các thiết bị vận hành đều được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm công nghệ trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, bảo đảm thuận tiện trong quá trình giao dịch cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, tạo sự thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 40% - 60% so với quy định của Trung ương, đặc biệt, một số thủ tục đã cắt giảm trên 70% thời gian, như lĩnh vực chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Đặc biệt, ngay sau khi có quyết định phê duyệt Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước chủ động báo cáo, đề xuất Chính phủ được lựa chọn “làm điểm” triển khai thực hiện đề án. Tỉnh đã thành lập 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 11.255 thành viên. Đến nay Hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh đã hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng một người dân phải sử dụng quá nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số.

Ngày 09/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một trong những Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh; với mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu về cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Sau khi có Nghị quyết 05, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 155/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững đến năm 2025. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 26/12/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-HĐND và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Hằng năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác của năm đã đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 131/CTr-UBND ngày 02/7/2021 triển khai thực hiện nghị quyết, ban hành Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2030; ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/10/2021 về về đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030; ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với công tác cải cách hành chính của Tỉnh; đồng thời ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số để lãnh đạo chỉ đạo các sở, ngành và UBND các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã có sự phát triển vượt bậc về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, của dân, do dân và vì dân; bảo đảm sự hài hòa, cân bằng lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững. Đến nay, 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xác thực định danh điện tử; Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện; Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được quan tâm. Niềm tin của người dân, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư và hệ thống chính quyền tăng lên.

Trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt

Thực tiễn cho thấy, công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được Quảng Ninh tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành động từ tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã theo tinh thần "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Trong đó, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, đi đầu trong cải cách và phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

 

Hơn 10 năm qua, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đều đã biết và công nhận tinh thần đổi mới được trao truyền, kế thừa từ các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, phá vỡ hoàn toàn tư duy điều hành nhiệm kỳ ở cấp địa phương. Đó là sự yên tâm của nhà đầu tư về tính thống nhất trong tư duy, tầm nhìn điều hành của bộ máy lãnh đạo tỉnh trên cơ sở rất khoa học, thực tiễn từ quy hoạch tổng thể tỉnh và các quy hoạch ngành được các đơn vị tư vấn quốc tế tư vấn xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh đã chứng minh cho những tiến bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Quảng Ninh được coi là nơi khơi dậy những mô hình cải cách và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao bộ máy chính quyền Quảng Ninh trong việc tạo điều kiện thuận lợi và thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  Phạm Tấn Công

Trong quá trình quản lý, điều hành của tỉnh Quảng Ninh, tinh thần “6 dám (Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung); 5 thật (Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thành quả thật)” đã trở thành phương châm hành động của từng cấp ủy, chính quyền, từ người đứng đầu tỉnh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Từ đó tạo sự vào cuộc đồng bộ, thực chất của các cấp, các ngành, các địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của nhân dân, giúp các cấp chính quyền có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, kịp thời nhận diện những mâu thuẫn trong thực tiễn quản lý, khó khăn, thách thức của người dân, doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ. Đồng thời, tăng cường tương tác thường xuyên giữa chính quyền các cấp và người dân, doanh nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực, phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền, mở rộng sự kết nối trao đổi thông tin.

Tình hình xử lý hồ sơ trên trang web: dichvucong.quangninh.gov.vn của Chính quyền điện tử Quảng Ninh năm 2023.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị của tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát trực tiếp theo địa bàn, lĩnh vực công tác được phân công, tuyên truyền, vận động quần chúng và giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời qua đó, chỉ đạo, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đồng hành với doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, tỉnh tổ chức đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức các Hội nghị đánh giá, phân tích các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI cấp tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện, mức độ Chính quyền điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt được thông tin kết quả đã đạt được và những nội dung chưa thực hiện tốt để chỉ ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, gắn với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng, điểm số, thứ hạng của các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI.

Công tác kiểm tra, giám sát về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kiểm tra, giám sát trong công tác cải cách hành chính, kiểm tra đột xuất, không báo trước tại Trung tâm Hành chính công các cấp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã của một số địa phương trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất trong đó chú trọng các nội dung: Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công tác cải cách hành; Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, hàng năm UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đều ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo triển khai kiểm tra thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm tra đột xuất việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức 07 cuộc kiểm tra về thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại 150 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; 03 cuộc kiểm tra về công tác cải cách hành chính tại 13 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; 03 cuộc kiểm tra đột xuất về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và việc thực hiện quy định về bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú tại 27 lượt cơ quan, đơn vị.

Căn cứ báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, chỉ đạo rà soát khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đặc biệt trong giải quyết các hồ sơ tổ chức công dân đã nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia chưa được tiếp nhận và giải quyết, tình trạng yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định trong quá trình giải quyết TTHC, những trường hợp trễ hẹn, hoặc để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gây khó dễ cho công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ công tác PCI của tỉnh lập báo cáo hàng tháng theo dõi, đánh giá chất lượng cải thiện môi trường đầu tư PCI, DDCI của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và khuyến nghị các giải pháp khắc phục bảo đảm sự chuyển biến tích cực qua các tháng theo đúng phương châm “Từ xa - Từ sớm - Từ cơ sở”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, Quảng Ninh đã duy trì được “ngọn lửa” cải cách, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hạng PCI cao đã giành được chính là động lực để mỗi cán bộ, công chức phải luôn đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực bền bỉ để vươn tới bằng tầm nhìn văn hóa, lòng tin chiến lược, trách nhiệm công vụ, đạo đức liêm chính, động lực nội sinh để giữ đà phát triển cho những năm tới đã được chuyển hóa thành ý chí và quyết tâm chính trị ở mức cao nhất xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định "Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, Par index, SIPAS và PAPI".

Bảo Bình


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Thống kê truy cập
Hôm nay: 748
Đã truy cập: 2924975

© Cổng thông tin điện tử Tỉnh Qu​ảng Ninh
​Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. 
Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ ​​Website này.​​